Siv Eriksson

Det finns många skäl till att söka sig till psykoterapi.
Du kanske
– går igenom en livskris, en kris i en nära relation eller i arbetslivet.
– är orolig eller har återkommande ångest
– känner ohanterlig stress
– känner dig nedstämd eller deprimerad
– har utmattningssymptom
– har fysiska symptom som inte kan förklaras medicinskt
– har relationsproblem
– har dålig självkänsla
– känner att livet är meningslöst
– känner dig låst, blockerad
– känner skam
– har svårt att formulera vad som känns otillfredsställande
– vill lära känna dig själv bättre och är intresserad av att växa och utvecklas

Jag tar emot klienter individuellt i korta eller längre terapier
och par som behöver stöd i sin relation.

Jag är utbildad Gestaltterapeut vid GIS-international i Danmark och Estland.
I min bakgrund har jag en lärarexamen med många års erfarenhet av arbete med barn, skådespelarexamen med många års erfarenhet av teater och skådespeleri. Jag har också lång erfarenhet av arbete inom missbruksvård och psykiatri.

GESTALT betyder helhet. Kropp, psyke, tanke, känsla hör ihop och vi förstår människan utifrån hela sig själv och i det sammanhang vi lever i.
Gestaltterapin lägger stor vikt vid mötet/kontakten och dialogen mellan klient och terapeut. I mötet i en trygg miljö skapas förutsättningar att gå in i obearbetade kanske smärtsamma erfarenheter och ta de risker som behövs för att komma vidare.
Autentisk kontakt med och en uppriktig spegling från en annan människa är en god grund för att bli medveten om vem jag är och hur jag förhåller mig till mig själv och min omgivning och vem jag vill vara.
Du kan ha ett mål med din terapi. Målet kan också förändras i terapiprocessen. I Gestaltterapin är processen central. I processen ingår alltid att öka förståelsen för den människa du är.


Gestaltterapi

Gestaltterapin tillhör den humanistiska psykoterapin och dess rötter finns främst i gestaltpsykologin, psykoanalysen, existentialismen, fältteori (Kurt Lewin), Bubers dialogfilosofi och fenomenologin, men även i zen-buddhismen och holismen.
Gestaltterapin har beröringspunkter med ett flertal andra terapiformer, bl a den psykodynamiska terapin, kognitiv psykoterapi och olika kroppsterapimetoder.
Gestaltterapin utvecklas hela tiden och är öppen för nya rön om mänsklig tillvaro.

I vår uppväxt läggs grunden för hur vi möter livet. Kanske behövde vi anpassa oss för mycket till de vuxna som tog hand om oss och nu när vi är vuxna fortsätter vi att anpassa oss på samma sätt och ser inte att vi nu som vuxna har en större frihet att välja. Gestaltterapin kan hjälpa mig att avsluta det som behöver avslutas i mitt förflutna och ger mig möjlighet att påverka framtiden genom att arbeta med det som om det händer här och nu, vilket det också gör på ett plan. Förmågan att ta ansvar är central för inre växt vilket är förmågan att lyssna inåt och utåt och svara an på det jag hör och medvetet välja och ta ansvar för mina behov och handlingar.
När jag ser vad som är mitt ansvar och vad som är andras och tar konsekvenserna av det så avstår jag från att göra mig till offer eller domare.

I Gestaltterapin pratar vi om ”förändringens paradox”. Den handlar om att när man låter känslorna få finnas och bara får ”vara” så blir det möjligt för dem att låsas upp. Själva acceptansen för vilka vi är NU är nyckeln till framtida förändring.


Kontaktuppgifter

Tel 073 93 88 530
siv.eriksson.mail@gmail.com
www.gestaltterapeuterna.se

Siv Eriksson